Post na Blogu

Banki spółdzielcze a komercyjne

Banki spółdzielcze a komercyjne

 

Banki spółdzielcze kontra banki komercyjne

Na pierwszy rzut oka banki spółdzielcze oraz banki komercyjne mają wiele cech wspólnych. Jedne i drugie posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, są objęte nadzorem KNF, można w nich założyć konto, wziąć kredyt, skorzystać z lokaty. Jednak te dwa filary polskiej bankowości w wielu aspektach mocno się od siebie różnią.

Jakie to różnice?

Demokratyczne prawa udziałowców

Klienci banków spółdzielczych, będący jednocześnie udziałowcami, posiadają szereg uprawnień, których nie mają klienci banków komercyjnych. Mogą np. oceniać działalność zarządu, zgłaszać w tym zakresie własne wnioski i żądać informacji o sposobie ich załatwienia. Zyskują również dostęp do takich dokumentów, jak roczne sprawozdania finansowe (łącznie z opinią biegłego rewidenta), protokoły lustracji, a nawet umowy zawierane przez bank z osobami trzecimi.

Ponieważ każdy udziałowiec - niezależnie od liczby posiadanych udziałów - dysponuje jednym głosem, stąd też w BS-ach wiele decyzji podejmowanych jest demokratycznie, przez wszystkich członków, a ich wykonanie zostaje powierzone zarządowi, nad którym czuwa rada nadzorcza. Przykładowo, udziałowcy mogą nie zgodzić się na likwidację lokalnego oddziału i zobowiązać zarząd do utrzymania takiej placówki.

Klientem banku spółdzielczego może być każdy, Banki te oferują usługi nie tylko udziałowcom, lecz również niezrzeszonym klientom i tym właśnie różnią się od SKOK-Ów (aby skorzystać z produktów oferowanych przez SKOK, trzeba być członkiem SKOK-u).

Polski kapitał

Kolejną różnicą między bankami komercyjnymi a spółdzielczymi jest kapitał założycielski. Dodajmy w tym miejscu, że w przypadku BS-ów jest to kapitał w 100% polski (pochodzący od członków), dzięki czemu banki te nie są uzależnione od zagranicznych instytucji finansowych.

Minimalne fundusze własne, jakie muszą zgromadzić banki spółdzielcze, aby móc prowadzić działalność, to równowartość 1 mln euro. Natomiast dla banków w formie spółki akcyjnej minimalny wymóg kapitałowy stanowi równowartość 5 mln euro.

Inne podejście do maksymalizacji zysku

Tym, co zdecydowanie różni banki spółdzielcze od banków komercyjnych działających w formie spółek akcyjnych, jest inne podejście do zasady maksymalizacji zysków. Mówiąc w dużym uproszeniu, głównym celem banków komercyjnych jest osiąganie jak najwyższych dochodów. Natomiast w bankach spółdzielczych osiąganie zysku nie jest celem samym w sobie, a środkiem do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych określiło najważniejsze cechy i wartości charakterystyczne dla banków działających w formie spółdzielni. Są to: solidarność, samopomoc, elastyczność, bliskość, zaufanie, współzarządzanie, walka z wykluczeniem finansowym i dbałość o środowisko.

Działając zgodnie z tą misją, BS-y wspierają rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz podejmują wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych. Przykładowo: uczestniczą w rozmaitych akcjach charytatywnych, przekazują środki miejscowym szkołom i przedszkolom, wspierają lokalne drużyny sportowe, finansują budowę dróg czy budynków użyteczności publicznej. Organizują również szkolenia i wspierają małych przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych, środków inwestycyjnych, tworzeniu biznesplanów itp.

Działają lokalnie

Teren działania BS-u jest uzależniony od wielkości jego funduszy własnych. Najmniejsze banki spółdzielcze mogą prowadzić działalność poprzez odziały i filie zwykle na obszarze kilku, kilkunastu powiatów. Nieco większe – na terenie danego województwa, natomiast te z funduszami własnymi ponad 5 mln euro mogą oferować usługi na terenie całego kraju.

Lokalny charakter BS-ów przejawia się również w ofercie produktowej oraz w wymiarze społecznym, przede wszystkim w relacjach z klientami i miejscową społecznością.

Zakres usług bankowych oraz innowacje

W odróżnieniu od banków komercyjnych BS-y nie prowadzą bardziej złożonych transakcji, takich jak obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi. Zakres świadczonych przez nie usług sprowadza się najczęściej do:

prowadzenia rachunków,

obsługi kart płatniczych,

udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich

przyjmowania wkładów pieniężnych.

Warto jednak dodać, że w ostatnim czasie coraz więcej BS-ów poszerza swoją ofertę o takie usługi, jak udostępnianie skrytek oraz sejfów, przechowywanie papierów wartościowych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych.

Personalizacja zamiast segmentacji

lokalnym charakterze banków spółdzielczych decydują również takie cechy, jak elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Wszystkie decyzje - zarówno te operacyjne, jak i strategiczne - podejmowane są na miejscu, bez oglądania się na stanowisko centrali, dzięki czemu instytucje te mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Działając na określonym terytorium, widzą aktualne potrzeby lokalnej społeczności i sprawnie dostosowują do nich swoją ofertę.

Wbrew potocznej opinii banki spółdzielcze - kiedyś kojarzone z małymi powiatowymi instytucjami - coraz śmielej konkurują z bankami komercyjnymi i systematycznie unowocześniają swoją ofertę.

 

 

 

 

Brak tagów przypisanych do artykułu

Udostępnij ten post:
Image
Dorota Romek absolwentka wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Łódzkiej, ukończyła studia podyplomowe MBA w dziedzinie zarządzania Bankiem Spółdzielczym na Uniwersytecie Rolniczym. Prezes Spółki Skoring BS oprócz efektywnego zarządzania Firmą prowadzi szkolenia dla Banków Spółdzielczych z ramienia ZRBS w Warszawie oraz zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym na studiach podyplomowych MBA jest również współautorem licznych pozycji naukowych związanych z integracją Banków Spółdzielczych na rynkach finansowych.

Powiązane posty: